Regulamin Szybko PIT oraz Usług Doradcy Podatkowego
Regulamin serwisu internetowego SZYBKO PIT

Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług firmy INFONETAX Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres siedziby: Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS: 0000277160, NIP 657-273-65-50 , właściciela serwisu internetowego SZYBKO PIT

§ 1.

Definicje

 1. Operator – Infonetax Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach.
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Domena - alfanumeryczny, unikalny ciąg znaków wraz z końcówką oddzieloną kropką.
 4. Domena Operatora – www.szybkopit.pl
 5. Usługa – usługa polegająca na odpłatnym pośredniczeniu w przekazaniu zlecenia doradcy podatkowemu sporządzenia rocznego zeznania PIT.
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta na warunkach Regulaminu:
 7. Aplikacja Mobilna – rozumie się przez to Program w wersji do uruchomienia na urządzeniach mobilnych pracujących w systemie operacyjnym Android, iOS, Windows Phone lub innych, o ile wersje na te systemy zostaną przygotowane przez Operatora
 8. Koncie Użytkownika – rozumie się przez to konto utworzone przez Operatora celem świadczenia Usługi oraz dokonania jej rozliczenia.
 9. Oprogramowanie – rozumie się przez informatyczne rozwiązania w postaci Aplikacji Mobilnej, Programu, Portalu, Strony WWW, obsługiwane przez Operatora w celu realizacji Usługi
 10. doradca podatkowy - podmiot uprawniony do wykonywania czynności z zakresu doradztwa podatkowego wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym ( t.jedn. Dz. u. z 2011 roku, nr 41, poz. 213 ze zm.)

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usługi świadczonej przez Operatora, warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator, zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin zawarty jest na stronie internetowej pod następującym adresem: https://www.szybkopit.pl/regulamin
 3. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi, o której mowa w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu. Usługa polega na stworzeniu przez Operatora technicznych warunków do złożenia przez Klienta zlecenia dokonania rozliczenia rocznego zeznania PIT oraz wykonania tego zlecenia.
 4. Dla potrzeb dookreślenia zakresu Usługi Operator wskazuje, iż:
  1. nie wykonuje czynności z zakresu doradztwa podatkowego w ramach niniejszej umowy;
  2. czynności z zakresu doradztwa podatkowe związane ze sporządzenie zeznania rocznego PIT wykonuje Doradca podatkowy, z którym Klient zawiera umowę odrębną za pośrednictwem Domeny Operatora w formie umowy zawieranej na odległość;
  3. za prawidłowość czynności doradztwa podatkowego odpowiada Doradca podatkowy wskazany w pkt 2;
  4. Operator gwarantuje, że poza wynagrodzeniem przewidzianym niniejsza umową nie będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za czynności doradztwa podatkowego wskazane w pkt 2
  5. Operator udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach jego infrastruktury teleinformatycznej za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, Domeny Operatora oraz Aplikacji Mobilnej;
 5. Korzystanie z Usługi odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu na odpowiedzialność Klienta. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Klienta przy korzystaniu z usługi przepisów obowiązującego prawa;
 6. Parametry techniczne i charakterystyka świadczonej Usługi, wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usługi określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowiący jego integralną część.
 7. Operator zastrzega, że w Domenie Operatora funkcjonują opcje przypominania hasła do konta.
 8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora w formie maila materiałów reklamowych Operatora oraz podmiotów trzecich związanych z Operatorem stosownymi umowami.

§ 3.

 1. Oprogramowanie daje możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Klienta wg jego wyboru elektronicznie albo jego wydrukowania i złożenia osobistego we właściwym Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Przekazanie zeznania drogą elektroniczną do organu podatkowego nie stanowi Usługi, a jedynie funkcjonalność Oprogramowania udostępnioną do wyboru do wykorzystania przez Usługobiorcę. Niedostępność systemu elektronicznego składania zeznań podatkowych, ograniczona dostępność lub inne błędy w działaniu systemu lub Oprogramowania, nie obciążają Operatora.
 3. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie stanu złożonych deklaracji w formie elektronicznej, w szczególności potwierdzenia, że złożone zeznanie lub korekta zeznania zostały przyjęte i zaakceptowane przez organy podatkowe, a jeśli to konieczne, do złożenia go poza Oprogramowaniem udostępnionym przez Usługodawcę.

§ 4.

 1. Umowa zawierana jest na czas wykonania Usługi.
 2. Operator posiada uprawnienie do całkowitego usunięcia danych (konta) wraz z zawartością w przypadku utraty mocy prawnej umowy wskazanej w ust. 1.

§ 5.

 1. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usługi jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz uiszczenie przez Klienta opłaty za Usługę. Do czasu uzyskania potwierdzenia uiszczenia opłaty za usługę Operator może wstrzymać się ze świadczeniem Usługi.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator jest administratorem jego danych osobowych. Klient udziela zgody na udostępnienie z tych danych przez Doradcę podatkowego w celu wykonania Usługi.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu świadczenia Usługi.
 4. Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tzn. w szczególności umożliwia Klientom dostęp do własnych danych osobowych i ich poprawianie.
 5. Operator decyduje samodzielne o podaniu danych identyfikacyjnych oraz innych sposobach przywrócenia hasła. Operator nie odpowiada za brak możliwości weryfikacji uprawnień Klienta do konta w przypadku, gdy żaden z wybranych przez Klienta sposobów przywrócenia hasła lub udzielenia dostępu do konta nie działa.

§ 6.

Ograniczenie odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku ingerencji w Domenę Operatora osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od Operatora,
  2. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  3. udostępnienie danych Klienta organom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  4. szkodę wynikającą z dostępu do konta Klienta osób nieuprawnionych, który to dostęp nie jest konsekwencją okoliczności zależnych od Operatora.
 2. W sytuacji, w której Operator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi on odpowiedzialności względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. W sytuacji, w której Operator uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. W tym wypadku Operator niezwłocznie zawiadamia Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 4. Operator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Klienta określonych czynności podatkowych.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki finansowe błędów rozliczeń podatkowych wynikających z podania nieprawidłowych danych przez Klienta

§ 7.

Obowiązki i uprawnienia Operatora

 1. Operator zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Klienta osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem
 2. Operator dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania domeny Operatora i ochrony danych znajdujących się na serwerach Operatora, w szczególności nieodpłatnie umożliwia korzystanie ze stosownych narzędzi ochronnych.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Klienta przez osoby trzecie,
  2. utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, ) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora.
 4. Operator informuje, że korzystanie z Usług na platformach mobilnych może być ograniczone przez Operatora, może też być ograniczone zasięgiem i czasowo.
 5. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni o jej zawarcia. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1.
 6. Klient domaga się wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuje do wiadomości, iż jego prawo do odstąpienia od umowy wygasa w razie wykonania Usługi przez operatora w całości.

§ 8.

Obowiązki Klienta

 1. Dostęp do Domeny Operatora przez Klienta może być wykorzystywany wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za oprogramowanie zawarte na jego komputerze.
 3. W przypadku, w których działanie Klienta powoduje nadmierne obciążenie infrastruktury Operatora mające wpływ na pogorszenie usług świadczonych innym Klientom, Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń oraz zasobów wykorzystywanych przez usługi Klienta.
 4. Klient jest odpowiedzialny za wprowadzane przez siebie dane i informacje. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie materiały przesłane przez siebie w wyniku używania Usługi.

§ 9.

 1. Oprogramowanie i prawami własności intelektualnej należącymi do Operatora. Klient otrzymuje prawo do korzystania z Oprogramowanie wyłącznie w zakresie umożliwiającym wykonanie Usługi. Niedozwolone jest wykorzystywanie Oprogramowania poza celem związanym z wykonaniem Usługi.
 2. Do czasu wykonania Umowy udziela Usługobiorcy nieprzenoszalnej i niesublicencyjnej licencji wyłącznie na instalację, uruchomienie oraz korzystanie z Oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów lub terminali.

§ 10.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Operatora winna zostać przesłana Operatorowi w formie pisemnej na adres INFONETAX Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. Reklamacje złożone w innej formie pozostawia się bez rozpoznania.
 2. W piśmie reklamacyjnym należy podać co najmniej:
  1. Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Operator obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania ze wskazaniem tego, czy uznaje reklamację a jeżeli tak, to w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu w korespondencji e-mail albo poprzez wiadomość systemową ujawnioną w momencie logowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017r.
 5. Wszelkie spory wynikłe z umowy łączącej Operatora i Klienta rozpoznawał będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Operatora.
Regulamin usług Doradcy Podatkowego w serwisie internetowym SZYBKO PIT

§ 1.

Definicje

 1. Doradca podatkowy - osoba , która posiada uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu doradztwa podatkowego wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym ( t.jedn. Dz. u. z 2011 roku, nr 41, poz. 213 ze zm.),
 2. Operator – Infonetax Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach
 3. Regulamin – niniejszy dokument.
 4. Domena - alfanumeryczny, unikalny ciąg znaków wraz z końcówką oddzieloną kropką.
 5. Domena Operatora – www.szybkopit.pl
 6. Usługa – usługa doradztwa podatkowego polegająca na zdalnym przygotowaniu na zlecenie Klienta rocznego zeznania podatkowego PIT, w oparciu o dane przekazane przez Klienta i dostarczeniu tego zeznania Klientowi.
 7. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta na warunkach Regulaminu:
 8. Aplikacja Mobilna – rozumie się przez to Program w wersji do uruchomienia na urządzeniach mobilnych pracujących w systemie operacyjnym Android, iOS, lub innych o ile wersje na te systemy zostaną przygotowane przez Operatora
 9. Koncie Użytkownika – rozumie się przez to konto utworzone przez Operatora celem świadczenia Usługi oraz dokonania jej rozliczenia;
 10. Oprogramowanie – rozumie się przez informatyczne rozwiązania w postaci Aplikacji Mobilnej, Portalu - Strony WWW, obsługiwane przez Operatora w celu realizacji Usługi;
 11. odrębna umowa z Operatorem – umowa zawarta przez Klienta z Operatorem na odległość w Domenie, polegająca na odpłatnym pośredniczeniu przez Operatora w przekazaniu zlecenia doradcy podatkowemu sporządzenia rocznego zeznania PIT, której zawarcie jest warunkiem świadczenia Usługi.

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usługi świadczonej przez Doradcę podatkowego, warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator, zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin zawarty jest na stronie internetowej pod następującym adresem: https://www.szybkopit.pl/regulamin
 3. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi, o której mowa w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu.
 4. Dla potrzeb dookreślenia zakresu Usługi Doradca podatkowy wskazuje, iż:
  1. wykonuje czynności z zakresu doradztwa podatkowego w ramach niniejszej umowy;
  2. Doradca podatkowy nie pobiera od Klienta wynagrodzenia za wykonanie Usługi albowiem wynagrodzenie to jest rozliczane w relacjach pomiędzy Doradcą podatkowym a Operatorem z opłaty uiszczanej przez Klienta na rzecz Operatora w ramach odrębnej umowy;
  3. organizatorem całości infrastruktury technicznej Usługi jest Operator. Operator udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach jego infrastruktury teleinformatycznej za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, Domeny Operatora oraz Aplikacji Mobilnej;
 5. Korzystanie z Usługi odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu na odpowiedzialność Klienta. Doradca podatkowy nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Klienta przy korzystaniu z Usługi przepisów obowiązującego prawa;
 6. Parametry techniczne i charakterystyka świadczonej Usługi, wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usługi określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowiący jego integralną część.

§ 3.

 1. Oprogramowanie daje możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Klienta wg jego wyboru elektronicznie albo jego wydrukowania i złożenia osobistego we właściwym Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Przekazanie zeznania drogą elektroniczną do organu podatkowego nie stanowi Usługi , a jedynie funkcjonalność Oprogramowania udostępnioną do wyboru do wykorzystania przez usługobiorcę. Niedostępność systemu elektronicznego składania zeznań podatkowych, ograniczona dostępność lub inne błędy w w działaniu systemu lub Oprogramowania, nie obciążają Operatora.
 3. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie stanu złożonych deklaracji w formie elektronicznej, w szczególności potwierdzenia, że złożone zeznanie lub korekta zeznania zostały przyjęte i zaakceptowane przez organy podatkowe, a jeśli to konieczne, do złożenia go poza Oprogramowaniem udostępnionym przez Usługodawcę.

§ 4.

 1. Umowa zawierana jest na czas wykonania Usługi.
 2. Operator posiada uprawnienie do całkowitego usunięcia danych (konta) wraz z zawartością w przypadku utraty mocy prawnej umowy wskazanej w ust. 1.

§ 5.

 1. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usługi jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zawarcie odrębnej umowy z Operatorem.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator jest administratorem jego danych osobowych. Klient udziela zgody na udostępnienie tych danych przez Doradcę podatkowego w celu wykonania Usługi.

§ 6.

Ograniczenie odpowiedzialności Doradcy podatkowego

 1. Doradca podatkowy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku ingerencji w Domenę Operatora osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od Operatora,
  2. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  3. udostępnienie danych Klienta organom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  4. szkodę wynikającą z dostępu do konta Klienta osób nieuprawnionych, który to dostęp nie jest konsekwencją okoliczności zależnych od Operatora.
 2. W sytuacji, w której Doradca podatkowy otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi on odpowiedzialności względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. W sytuacji, w której Doradca podatkowy uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. W tym wypadku Doradca podatkowy niezwłocznie zawiadamia Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 4. Doradca podatkowy nie odpowiada za żadne szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Klienta określonych czynności podatkowych.
 5. Doradca podatkowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki finansowe błędów rozliczeń podatkowych wynikających z podania nieprawidłowych danych przez Klienta

§ 7.

Obowiązki i uprawnienia Doradcy podatkowego

 1. Doradca podatkowy zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Klienta osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni o jej zawarcia. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1.
 3. Klient domaga się wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuje do wiadomości, iż jego prawo do odstąpienia od umowy wygasa w razie wykonania Usługi przez Doradcę podatkowego w całości.

§ 8.

 1. Dostęp do Domeny Operatora przez Klienta może być wykorzystywany wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za oprogramowanie zawarte na jego komputerze.
 3. Klient jest odpowiedzialny za wprowadzane przez siebie dane i informacje. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie materiały przesłane przez siebie w wyniku używania Usługi.

§ 9.

Oprogramowanie i prawami własności intelektualnej należącymi do Operatora. Klient otrzymuje prawo do korzystania z Oprogramowanie wyłącznie w zakresie umożliwiającym wykonanie Usługi. Niedozwolone jest wykorzystywanie Oprogramowania poza celem związanym z wykonaniem Usługi.

§ 10.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Doradcę podatkowego winna zostać przesłana w formie pisemnej na adres 25-663 Kielce, u.. Olszewskiego 6. Reklamacje złożone w innej formie pozostawia się bez rozpoznania.
 2. W piśmie reklamacyjnym należy podać co najmniej:
  1. Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Doradca podatkowy obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania ze wskazaniem tego, czy uznaje reklamację a jeżeli tak, to w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Doradca podatkowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu w korespondencji e-mail albo poprzez wiadomość systemową ujawnioną w momencie logowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.
 5. Wszelkie spory wynikłe z umowy łączącej Doradcę podatkowego i Klienta rozpoznawał będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Doradcy podatkowego.

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy